Боротьба з комплексом трипсів на посівах кукурудзи

Для боротьби з комплексом трипсів на посівах кукурудзи рекомендуємо використовувати:

Препарат Спосіб обробки, витрата робочого розчину Норма застосування
Актарофіт
Обприскування по вегетації 0,4-0,8 л/га
Комплекс трипсів на посівах кукурудзи

На посівах зла­ко­вих куль­ту­р в Ук­раїні роз­ви­вається быльше 50 видів трипсів. Се­ред них най­чи­сельніши­ми та найшкід­ли­віши­ми є хлібні трипси  (Limothrips cerealium): пше­нич­ний (Haplothrips tritici), житній  (Limothrips denticornis Hal), вівсяний (Stenothrips graminum Uzel). На­весні ли­чин­ки трипсів  пе­ре­тво­рю­ють­ся на німф, а по­тім на до­рос­лих трипсів. Роз­­ви­ва­ються шкідники в одному поколінні. Шко­дять спо­чат­ку до­рослі трип­си, ви­с­мок­ту­ю­чи сы­к з листків і стебла. Ли­чин­ки жив­лять­ся зер­ном, кон­цен­т­ру­ю­чись у бо­ро­зенці зер­ни­ни, внаслідок чо­го зер­на де­фор­му­ють­ся, не­до­роз­ви­ва­ють­ся. Через дрібні  розміри шкідників ви­ни­ка­ють труд­нощі, що­до вчас­но­го  ви­яв­лен­ня та їхнього обліку. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з трип­са­ми на посівах кукурудзи.

Translate »