Боротьба з комплексом трипсів на посівах жита

Для боротьби з комплексом трипсів на посівах жита рекомендуємо використовувати:

Препарат Спосіб обробки, витрата робочого розчину Норма застосування
Актарофіт
Обприскування по вегетації 0,4-0,8 л
Комплекс трипсів на посівах жита

На посівах жита в Ук­раїні роз­ви­вається близько 50 видів трипсів. Се­ред них най­чи­сельніши­ми та найшкід­ли­віши­ми є хлібні трипси  (Limothrips cerealium): пше­нич­ний (Haplothrips tritici), житній  (Limothrips denticornis Hal), вівсяний (Stenothrips graminum Uzel). Хлібні трипси особ­ли­во по­ши­ре­ні у сте­по­вих і лісо­сте­по­вих рай­о­нах, по­шко­д­жують  яру та озиму пше­ни­цю, ячмінь, ози­ме жи­то, овес. На­весні на по­чат­ку ко­лосіння  ли­чин­ки пе­ре­тво­рю­ють­ся на німф, а по­тім на до­рос­лих трипсів. Яй­ця відкла­да­ють куп­ка­ми на внутрішній бік ко­ло­с­ко­вих лу­со­чок. Че­рез 5-7 днів з’яв­ля­ють­ся ли­чин­ки, які про­хо­дять два віки, жив­ля­чись на рос­ли­нах. Із дозріван­ням ячменю ли­­чин­­­ки трипсів опу­с­ка­ють­ся з рос­лин і хо­ва­ють­ся в місцях зимівлі. Роз­­ви­ва­ються  шкідники в одному поколінні. Шко­дять спо­чат­ку до­рослі трип­си, ви­с­мок­ту­ю­чи сі­к з листків і ко­ло­су. Во­ни вик­ли­ка­ють ча­ст­ко­ву або по­вну біло­ко­ло­си­цю, нерідко пе­ре­стають  роз­ви­ва­тись і в­исихають  верхівко­ві ча­с­ти­ни піхво­во­го ли­ст­ка, а ко­лос не вивільнює верхівку. Ли­чин­ки жив­лять­ся зер­ном,  кон­цен­т­ру­ю­чись у бо­ро­зенці зер­ни­ни, внаслідок чо­го зер­на де­фор­му­ють­ся, не­до­роз­ви­ва­ють­ся. За на­яв­ності на по­чат­ку фа­зи ко­лосіння 20-30 трипсів на один ко­лос втра­ти уро­жаю ся­га­ють більше 15%, погіршу­ють­ся тех­но­логічні вла­с­ти­вості та схожість зер­на. Через дрібні  розміри шкідників ви­ни­ка­ють труд­нощі, що­до вчас­но­го  ви­яв­лен­ня та їхнього обліку. На по­чат­ку ко­лосіння  жита спо­с­терігається мак­си­маль­на чи­сельність дорослих особин шкідників. Вчасна об­роб­ка полів інсек­ти­ци­да­ми посівів жита, спо­со­бом об­при­с­ку­ван­ня – най­е­фек­тивніший і най­до­с­тупніший ме­тод бо­роть­би з трип­са­ми.

Translate »